Customer Service
Bookmark this page Print page Resize down Resize up

Approved Form - Strata Renewal Information Sheet

The Strata Renewal Information Sheet (PDF 140 KB) is the Approved Form referred to in clause 34(1)(a) of the Strata Schemes Development Regulation 2016 which must accompany a Strata Renewal Plan given to owners.

Please read this Information Sheet before you sign any documents you have been given with the Strata Renewal Plan (including the Support Notice).

Information is also provided in several languages below. 

Arabic 

لقد تمّ إعداد Strata Renewal Information Sheet (نشرة معلومات عن تجديد المجمّعات السكنية) لمساعدتك كمالكقسيمة أرض في مجمّع سكني على فهم عملية تجديد المجمّعات السكنية. سوف تساعدك هذهالمعلومات أيضاً على ملء الوثائق التي يعطيها لك مجلس مالكي مجمّعك السكني.


Chinese simplified

我们编写了Strata Renewal Information Sheet 英文版),以帮助分契式物业的业主了解分契式物业翻新程序。 这份信息单张也有助于您填写业主法团发给您的分契式物业项目相关文件。

 

Chinese traditional

我們編寫了Strata Renewal Information Sheet(英文版),以幫助分契式物業的業主瞭解分契式物業翻新程序。 這份資訊單張也有助於您填寫業主法團發給您的分契式物業項目相關文檔。 

 

Korean 

Strata Renewal Information Sheet는 공동주택 부지의 소유주로서의 여러분이 공동주택 갱신 절차를 이해하도록 돕기 위해 고안되었습니다. 이 정보 안내서는 또한 여러분의 공동주택 체제의 소유주 법인이 여러분에게 제공한 문서를 작성하시는 데도 도움이 될 것입니다.

 

Vietnamese 

Tờ Strata Renewal Information Sheet (bằng tiếng Anh) đã được soạn ra để giúp quý vị chủ nhân của căn hộ/căn nhà chung cư hiểu được tiến trình thay đổi về luật chung cư. Tờ thông tin cũng sẽ giúp quý vị trong việc điền vào các giấy tờ mà hội đồng các chủ nhà (owners corporation) của chung cư đưa cho quý vị. 

 

 

 

 

 


back to top